Топ-100
Back

ⓘ Norsk natur - Norsk svarteliste 2012, Natur, Norsk svarteliste 2007, Natur og Ungdom, Norsk raudliste for artar 2010, Norges Naturvernforbund ..
                                               

Norsk svarteliste 2012

Norsk svarteliste 2012 var ei oversikt utarbeidd av Artsdatabanken og utgitt under namnet Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Publikasjonen tok opp den økologiske risikoen i norsk natur ved framande artar som har potensiale til å spreie seg i naturen. Artane var plasserte i fem risikotategoriar: ingen kjend risiko NK 366 artar. låg LO 399 artar høg HI 11 artar særs høg SE 106 artar potensielt høg PH 198 artar Frå 2018 blei svartelista avløyst av Fremmedartslista.

                                               

Natur

Natur er eit vidt omgrep som i regelen viser til noko som er i verda og ikkje er forma av menneske. Det kan brukast om opphavlege, gjerne medfødde eigenskapar, som motsetnad til det som er tillært, kunstig eller prega av kultur. Naturomgrepet er kjend sidan den greske antikken. Dei greske før-sokratikarane blei kalla fysikoi, naturforskarar, og brukte ordet fysis om dei iliggjande eigenskapane til plantar, dyr og andre element i verda utviklar på eiga hand. På latin blei det greske omgrepet omsett til natura, som tyder fødsel. I moderne tid er naturvitskap blitt til læra om den fysiske ver ...

                                               

Norsk svarteliste 2007

Norsk svarteliste 2007 er ei oversikt med økologiske risikovurderinger over eit utval framande artar som er spreidde i naturen i Noreg. Svartelista er utgjeven av Artsdatabanken; dei konkrete risikovurderingane er gjort av ei ekspertgruppe med 18 medlemmer frå 6 forskingsinstitusjonar. Norsk svarteliste 2007 er sett opp som eit motstykke til Norsk Raudliste 2006. Lista vart ajourført med Norsk svarteliste 2012. Frå 2018 er lista avløyst av Fremmedartslista. Artsdatabanken har registrert totalt 2483 framande artar av plantar og dyr i norsk natur. Av desse er 217 er risikovurderte i 2007, og ...

                                               

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er Noregs einaste miljøvernfylking for ungdom. NU er ungdomsfylkinga åt Naturvernforbundet, men er sjølvstendig driven. Alle medlemene må vera under 25 år. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Leiar er Ola Skaalvik Elvevold. Natur og Ungdom oppgjev eit medlemstal på om lag 7000. Desse har danna over åtti lokallag i heile landet. Lokallaga har som oppgåve å ta opp miljøsaker der dei bur. Viktige saker er å kjempa mot menneskeskapte klimaendringar, til dømes ved få betre busstilbod slik at fleire kan reisa kollektivt og å hindra bygging av gasskraftverk i Noreg. Dei har ...

                                               

Norsk raudliste for artar 2010

Norsk raudliste for artar 2010 er ei liste som gir ein prognose for kor stor risiko det er for at dei opplista artane vil døy ut i Noreg. Artsdatabankenhar utarbeidd lista som eit verktøy i naturforvaltinga. Lista avløyste Norsk raudliste 2006. Vurderingane er tufta på Den internasjonale naturvernorganisasjonen sine kriterium, sjå den globale raudlista. Arbeidet med Raudlista er utført av 26 ekspertkomitear som til saman har vurdert tilstanden for rundt 21 000artar. Dette er nær halvparten av dei om lag 40 000 artane vi veit finst i Noreg. Totalt for Noreg med havområde og Svalbard er 4599 ...

                                               

Norges Naturvernforbund

Norges Naturvernforbund, NNV er den eldste og største natur- og miljøvernorganisasjonen i Noreg. Organisasjonen vart stifta 1914 under namnet Landsforeningen for Naturfreding i Norge, og fekk sitt noverande namn etter ei omordning i 1963. Det opphavlege føremålet til Naturvernforbundet var å verne om naturen i landet med eigenarten, dyre- og platelivet der. I dag arbeider organisasjonen med alt som fell inn under det moderne omgrepet som gjeld natur- og miljøvern. Naturvernforbundet driv ei omfattande opplysningsverksemd overfor ålmenta, tek initiativ overfor styresmaktene i natur- og milj ...