Топ-100
Back

ⓘ Bilete frå Noreg - Bilete av kyrkjer i Noreg, Bilete av kyrkjer i Oslo, Bilete av kyrkjer i Sør-Trøndelag, Jernvinne i Noreg, Petroleumsverksemda i Noreg ..
                                               

Bilete av kyrkjer i Noreg

Dette er eit galleriserie med bilete av kyrkjer i Noreg sorterte etter fylke. Kvart fylke har sitt eige galleri; i tillegg finn ein norske kyrkjer på Svalbard og i utlandet.

                                               

Bilete av kyrkjer i Oslo

                                               

Bilete av kyrkjer i Sør-Trøndelag

                                               

Jernvinne i Noreg

Jernframstillinga i Noreg har føregått i over 2000 år. Dei fyrste spora etter denne verksemda er restar etter jernvinneomnar datert til før-romersk jernalder. Ein har nytta fleire ulike framstillingsteknikkar, men prinsippet har likevel vore det same heilt til den moderne masomnen tok over for fullt i Noreg for rundt 200 år sidan. Spor etter jernproduksjonen utgjer ein stor del av kulturminna. Jernframstillinga føregjekk som oftast nær myr i utmark, område som er lite attraktive med tanke på jordbruk. Dette gjer at jernframstillingsplassane i mange tilfelle har fått liggje urørt, og dei er ...

                                               

Petroleumsverksemda i Noreg

Petroleumsverksemda i Noreg har sidan 1980-talet vore den mest inntektsgjevande næringa for den norske staten. Statens inntekter frå denne verksemda kjem hovudsakleg inn på to måtar: gjennom skattar og avgifter, og ved sal av olje og naturgass som staten sjølv eig. Dessutan har næringa ringverknader for andre næringar som yter tenester til oljeindustrien, som t.d. forsking, teknologiutvikling og logistikk. Oljeindustrien har au miljømessige konsekvensar ved at ein stor del av CO 2 - og NO X -utsleppa i landet skjer frå produksjonsinnretningane på norsk sokkel. Alle tal for norske oljereser ...

                                               

Muslimske trudomssamfunn i Noreg

Det følgjande er eit oversyn over muslimske trudomssamfunn i Noreg. I Noreg bur det i 2018 om lag 250 000 muslimar, som utgjer nærare 4.8 % av folketalet. Fleire moskéar har blitt oppført som følgje av den veksande minoriteten. Moskéane er mellom anna brukte til bøn og religiøs samling innan islam. Tal frå Statistisk sentralbyrå har vist at talet på muslimske trudomssamfunn i Noreg har vakse prosentvis raskare enn talet på innvandrarar dei siste åra. I perioden 2005–2010 blei det registrert ein auke på 15 % muslimar i Noreg, medan det i same perioden blei registrert 37 % nye trudomssamfunn ...