Топ-100
Back

ⓘ Byar i Noreg - Byar i Noreg, By, Venskapsbyar i Noreg, Bruer i Noreg, Noreg under andre verdskrigen, Vestlandet, Bysykkel ..
                                               

Byar i Noreg

Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg. Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er anten blitt til i mellomalderen eller dei er tildelte bystatus av konge eller statsmakt. Dei 40 yngste blir kalla byar etter vedtak i eigen kommune. Dette har skjedd etter endring av Lov om kommuner og fylkeskommuner i 1996. For å kalla seg by i dagens Noreg må ein kommune ha bystatus frå før 1996 eller ha minst 5 000 innbyggjarar i kommunen og ein bymessig tettstad med handels- og servicefunksjonar og konsentrert busetnad. Frå 1996 kan kommu ...

                                               

By

Ein by er eit tettbygd, meir eller mindre avgrensa geografisk område av ein viss storleik og/eller viktigheit. Karakteristiske trekk for ein by er tett busetnad, høvesvis stor folkesetnad, eit næringsliv dominert av handel, handverk og administrasjon, avgrensa vekt på jordbruk og sentral plassering med omsyn til kommunikasjonsårene i eit samfunn. Byar skil seg frå mindre tettstader og landsbyar ved at det bur meir folk der, men grensa er uklår, og som regel vil ein statleg definisjon avgjera kva som er ein by. Det finst ingen allmenn internasjonal vedteken definisjon av by-omgrepet. Ulike ...

                                               

Venskapsbyar i Noreg

                                               

Bruer i Noreg

Dei mange bruene i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar. Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste over bruer i Noreg.

                                               

Noreg under andre verdskrigen

Den andre verdskrigen råka Noreg hardare enn nokon annan moderne krig hadde gjort. Landet opplevde totalitært styre frå den tyske okkupasjonsmakta og bombeåtak frå dei allierte, rasjonering av mat og utstyr og mangel på informasjon. Embetsverket, politiet o.l. samarbeidde så godt dei kunne med den nye statsmakta. Men det blei og utvikla ei motstandsrørsle som arbeidde i og utanfor landet, medan det blei skapt eit fiendebilde av ekte eller tenkte overløparar, som medlemmer av det norske nazistpartiet Nasjonal Samling og "tyskartøser", jenter som gjekk med tyske soldatar. Noreg var under tys ...

                                               

Vestlandet

Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av dei tre fylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Namnet "Vestlandet" blir i dag nytta med noko varierande geografisk innhald, men er stort sett brukt om dei fire nemnde fylka som heile. Området utgjer 58 552 km² 18.1 % av landarealet i Noreg med 1 318 398 innbyggjarar 2013, om lag 26 % av folketalet i Noreg. På Vestlandet er det 22 byar og 121 kommunar fordelt på 15 distrikt. Før i tida høyrde dei øvre delane av dalane på Austlandet i fleire administrative samanh ...

Bysykkel
                                               

Bysykkel

Bysykkel er eit omgrep for syklar som er til utleige i byar. I Noreg er det to løysingar som blir bruka mot kundene. Den eine er automatisk utleige som krever eit abonnement betalt i forvegen. Byar som Oslo har denne løysinga. Den andre er å leige ut syklane på betjente stader. Bysyklane i Tønsberg er eit døme på dette.